Aylıksız izne ayrılan memurun GSS’sini kendi kurumu öder

Memur bazı durumlarda aylıksız izne ayrılabilir. Aylıksız izin için en son 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

 


657’ye göre aylıksız izin hakları...


6111 sayılı Kanun (Torba Kanun) ile değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:


“Aylıksız izin:


Madde 108


A) Memura, 105. Madde’nin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.


B) Doğum yapan memura, 104. Madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.


C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.


D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77. Madde’ye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.


E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72. Madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.


F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.


G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.”

 


Genel Sağlık Sigortası’nın Kurum’ca karşılanması...


Memur yukarıda belirtilen izin hallerinden birisi ile izne ayrıldığında memurun bu izin süresince Genel Sağlık Sigortası ile ilgili yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ’de nasıl yararlanacakları açıklanmıştır. Bu kişilerin Genel Sağlık Sigorta primini kendi kurumları ödeyecektir. Bu ödemeye göre sigortalının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS’den şu şekilde yararlanır.


Buna göre;


• Sigortalının kendisi;
Askerlik süresi dışındaki aylıksız izin sürelerinde sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.


• Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eş, çocuk, anne ve baba):
Bu tebliğ kapsamında Genel Sağlık Sigortası’na devredilenlerden askere gitmesi nedeniyle aylıksız izinli sayılanlar dâhil ilgili kanunları gereğince aylıksız izin kullanan sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, bu süre içinde de sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.

 

***

 

Borçlu Bağ-Kur’lunun sağlık yardımı olacak mı?


Soru:
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu GSS kapsamında prim borcu olan Bağ-Kur’lular için bir kolaylık getirildi mi? Borcu olduğu halde sağlıktan yararlanabilecek miyim? (Ali Gencer)


Cevap:
Zorunlu GSS sigortalılığının 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte, çalışan-çalışmayan ayrımı kalmaksızın tüm vatandaşlarımız sağlık güvencesi kapsamına girdi. Ancak Bağ-Kur (4/b) kapsamındaki sigortalılar için GSS kapsamında sağlıktan yararlanabilmeleri için En az 30 günlük sigortalarının olması yanında 60 günden fazla prim borcu olmaması, şartları aranmaktadır. Eğer Bağ-Kur sigortalılarının 60 günden fazla prim borcu varsa, kendileri ve eş-çocukları sağlık yardımlarından yararlandırılmıyor. Sadece 18 yaş altı çocukları sağlıktan yararlanabiliyor. Bununla birlikte; Bağ-Kur sigortalıları borçları için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunup, taksitlerini düzenli olarak öderlerse sağlıktan yararlanıyorlar. Bağ-Kur’lu sigortalı borcunu ödemez veya taksitlendirmezse sigortalının 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, Genel Sağlık Sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan, Kanun’un (60/g) bendi kapsamında tescil edilenler de prim ödeyebilecek. Bu şekilde Bağ-Kur’lunun eşi ve çocukları sağlıktan yararlanabilecek. Ancak ödeme zorunlu değil, sadece GSS primi ödenmediği veya Bağ-Kur borcu ödenmediği ya da taksite bağlanmadığı sürece sağlıktan yararlanamayacaklar.

 


Yabancı bakıcı çalıştıranlar ne yapacak?


Soru:
Evimde Kırgızistanlı bakıcı çalıştırıyorum. Son değişikliklere göre ne yapmam gerekir. (Ahmet Kanca)


Cevap:
Yabancı bakıcılar genelde bu şekilde çalışmakta olsalar da mevcut mevzuata göre ev hizmetlerinde yabancı işçi çalıştırmak isteyen kişilerin yapmaları gereken işlemler şunlardır. Yabancı işçi çalıştırmak isteyen kişiler öncelikle yabancının kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğuna yapacağı başvuruyu takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yabancıyı çalıştırmak üzere çalışma izni talebinde bulunmaları gerekmektedir. (Yabancının ülkemizde altı aylık ikametinin bulunması durumunda başvuru işveren tarafından direk Çalışma Bakanlığı’na yapılabilir. Bu durumda konsolosluk başvurusu gerekmez.) Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşlerini alarak yaptığı değerlendirme sonucu çalışma izni talebinin uygun bulunması halinde yabancıya başvuran işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izni verecektir. Çalışma izni verilen yabancı çalışma vizesi ile ülkeye girerek çalışabilecektir. Çalışma izinleri ilk seferinde bir yıllık verilmekte olup işverenin talebi halinde önce iki yıl, daha sonra üçer yıllık olarak uzatılabilecektir. Yabancı çalıştıran işveren yabancıya asgari ücretin 1,5 katı tutarında ücret ödeyerek pirim ve vergi kesintilerini SGK ve vergi dairesine yatırmakla sorumludur. Bu son düzenleme ile bir asgari ücrete düşürülebileceği belirtilmiştir.


Sorularınız için Faks: 0216 449 1064