‘2022 Aylığı’ndan kimler yararlanabilir
Merhaba sevgili okuyucular; halk arasında “yaş” aylığı olarak bilinen ve halen 65 yaşını doldurmuş 293.373’i erkek ve 545.262’si kadın olmak üzere 838.635 vatandaşımız ile yüzde 40 ve üstü özürlülüğü bulunan 388.601 vatandaşlarımıza (toplam: 1.266.174) herhangi bir prim ödemenin karşılığı olmadan, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarının şerefine verilen aylığın bağlanma ve kesilme sürecini yeniden düzenleyen “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik” 6 Kasım 2010 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2022 Aylığının başvuru kabulünde asıl sorumluluğun SGK’ya ait olduğu ancak teşkilatlanmasını tamamlayıncaya kadar başvuruların eskiden olduğu gibi defterdarlıklara veya mal müdürlüklerine yapılmaya devam edileceği teyit edilmiş oldu. 


Kimler 2022’den yaralanabilir

Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını olanlar ile 65 yaşını doldurmuş veya yüzde 40 ve üstü derecede özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları Sağlık Kurulu Özürlü Raporu ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, Sosyal Güvenlik Kurumları’ndan her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan; mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması 100.-TL’den daha az geliri olan Türk vatandaşları bu aylıktan yararlanmak için başvurabilirler.
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumları’ndan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan özürlü olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları özürlülük oranlarına göre 2022 kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlarda başvurarak aradaki farkı talep edebilirler. 


Ne kadar aylık veriliyor

2022 Aylığı, 65 yaşını doldurmuş ve yüzde 40’dan az özrü olanlara 100,80.-TL; yüzde 40 - yüzde 69 arası özürlülüğü bulunan veya 18 yaş altı özürlü yakını olanlara 201,61.-TL ve yüzde 70 ile üstü özürlü olanlara 302,41.TL olarak ödenmektedir. SGK’dan 2022 Aylığı alanların sağlık hizmetleri yeşil kart verilerek sağlanmaktadır. Günümüzde yeşil kartın, SGK sağlık hizmetlerinden en önemli farkı, yeşil kartlıların özel hastanelere gidememeleri olarak özetlenebilir. 


Sigortalı çalışanların 2022 Aylığı kesilir mi

2022 Aylığı, normal sigortalı olarak çalışması bir takvim yılı içerisinde toplam 90 günü aşmıyorsa kesilmemektedir. Ancak 2022 Aylığı alan kişi adına herhangi bir şekilde isteğe bağlı sigorta primi ödendiği takdirde aylığı derhal kesilmektedir. Yine çırak vs. kapsamında olup sigortalı olan ancak uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz yaşlılık, malûllük ve ölüm sigortası primi 2022 Aylığı alan kişi adına ödenmiyorsa, bu durumda da aylığı kesilmemektedir. Ayrıca aylığın iki yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması da kesilme nedenidir. 


Yersiz ödenen aylık veya aylık farklarının geri alınması...

Yönetmelik gereği; aylık veya aylık farkı hakkını kaybedenlere, aylıklarının kesilmesini gerektiren tarihten sonraki dönemler için yapılan ödemeler, Kurum’un bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından ilgililerden tahsil edilecektir.

Yine aylık alanlara, her ne suretle olursa olsun istihkaklarından fazla ödenen aylık ya da aylık farkı tutarları Kurum tarafından daha sonra ödenecek aylıklardan tahsil edilecektir

Ayrıca, aylığa hak kazanmak üzere kişilerin beyanı üzerine düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tesbit edildiği takdirde, Kurum’un bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için yüzde 50 fazlası ile borç tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Kurum’a bildirmekle yükümlü oldukları yine yönetmelikle hüküm altına alınmıştır. 


Muhtaçlık kararlarının yeniden değerlendirilmesi için süre tesbit edildi...

İl ve ilçe idare kurulları, verdikleri muhtaçlık kararlarını beş yılda bir yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, il müdürlüklerinde çalışan personel eliyle yeniden değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucunda muhtaçlığı kalkanlar hakkında il ve ilçe idare kurullarınca karar alınarak durum hak sahibine ve Kurum’a bildirilecektir. 


Okurlara cevap...

Soru: 1.2.1985 doğumluyum. 1.12.2003 tarihinden beri sigortalı olarak çalışıyorum, 2420 günüm var. 3.11.2010 tarihinde evlenip işten ayrıldım. Emekli olmak için ne kadar prim ödemem gerekiyor. (Seda Çağlı)

Cevap: 58 yaşınızı doldurunca yani 1. 2.2043 tarihinde 7000 gün prim ödeme ile emekli olabilirsiniz.

 

Beklenen servis (0542 757 02 04 ) hizmette

Yıllardır beklenen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen telefonla emeklilik servisi; konusunda uzman danışmanların bünyesinde yer aldığı şekliyle hizmet vermeye başladı. Tüm operatörlerden aranabilen serviste danışmanlar tarafından ne zaman emekli olunabileceği hakkında bilgi verilmektedir. 0542 757 02 04 no’lu servisi arayarak doğum borçlanması, askerlik borçlanması, fiili hizmet durumları gibi özel durumlar için detaylı bilgi alınabilmektedir.

Sorularınız için Faks: 0216 449 1064